سالن زیبایی مایا قائم شهر

سالن زیبایی مایا قائم شهر

سالن زیبایی مایا قائم شهر

خانم علیزاده

09113241106

قائم شهر . انتهای خیابان جویبار . انتهای نهضت . روبروی شالیزه

 http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/5.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی سامیا قائم شهر

سالن زیبایی سامیا قائم شهر

خانم کیانژاد

09115693301

قائم شهر . خ بابل . انتهای ارغوان . روبروی آژانس شهاب . جنب نانوایی رضایی

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/3.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی سیمیا قائم شهر

سالن زیبایی سیمیا قائم شهر

خانم ایمانی

09384544624

قائم شهر . میدان طالقانی . ابتدای خیابان بابل . کوچه دستوریان . مجتمع پزشکی آریا . طبقه دوم

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی سلما قائم شهر

سالن زیبایی سلما قائم شهر

خانم قاسمی

42221671

09333063470

قائم شهر . خ تهران . دخانیات . قبل حریم راه آهن . ساختمان محمد

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/5.jpg


برچسب ها : , , , ,

سالن زیبایی خیزران قائم شهر

سالن زیبایی خیزران قائم شهر

خانم شعبانی

42274241

42278554

قائم شهر . خ تهران . روبروی بانک سپه . البرز 52 . کوچه طالقانی. کوچه طیبی

http://mezon-liza.loxblog.com/upload/m/mezon-liza/image/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1/7.jpg


برچسب ها : , , , ,